top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Someron Renkaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.02.2022. Viimeisin muutos 31.01.2023.
 
1. Rekisterinpitäjä


Someron Rengas

Liiketie 1

31400 Somero
 


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Heli Mäki

info@someronrengas.fi

02 748 6818
 
 
3. Rekisterin nimi


Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri.
 


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkosivujen ylläpito, asiakaskokemuksen parantaminen ja markkinointitarpeet. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja käytetään suurimmaksi osaksi yleisellä tasolla, eikä yksilötasolla.
 


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
  -Sivuston käyttäjädata
  -Sivustolla käytetty aika ja sivujen navigointitiedot
  -Lomakkeen täyttäessä annetut henkilötiedot yhteydenottoa varten
 
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 
 
8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 


9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page